Reenkarnasyon, ruh göçü olarak adlandırılan, ruhun devamlı olarak tekrar bedene geldiğine inanılan, spiritüalist bir yaklaşım ve inançtır. Reenkarnasyon faklı tarafları bulunmasına rağmen Asya dinlerindeki tenasüh olgusu ile yakınlık taşır.

Kimler Reenkarnasyona İnanır?

Reenkarnasyonu benimseyenler şu şekilde sıralanır:

 • Hindular,
 • Jainistler,
 • Ekistler,
 • Kaodaistler,
 • Vikanlar,
 • Eski Türk toplulukları,
 • Deneysel sipiritüalistler,
 • İskandinavlar,
 • Kızılderililer,
 • Budistler,
 • Mısır, Kelt, Maya, İnka toplulukları mensupları,
 • Nusayrilik ve Dürzilik gibi Orta Doğuda yer alan dinlerin mensupları,

Bu bireyler reenkarnasyona inanlardır.

Sitemizden neden çok sayıda ülkenin uçak gemisi yok? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Reenkarnasyon Belirtileri Neler?

Reenkarnasyonun alametleri şu şekilde sıralanır:

 • Dejavu: Birçok bilim adamı ve psikolog tarafından nörolojik bir olay olarak adlandırılan dejavu reenkarnasyon’a inan topluluklarca ruh göçünün belirtileri arasında görülür. Topluluklar dejavu sırasında daha önceden yaşanmış gibi anımsanan zamanın, bir önceki hayatta farklı sonuçlar ile geçirilen bir an olduğuna inanırlar.
 • Rüya ev Kabuslar: Kişi aynı rüyayı sıklıkla görüyor ise reenkarnasyona inanan topluluklar bu durumu bir belirti olarak nitelendirirler. Sembolik rüyaların geçmiş yaşama ilişkin mesajlar taşıdığı düşünülür.
 • Doğal Kabiliyetler: Genetik faktörler ise bi kişinin belirli alanlarda becerisinin yüksek olması, reenkarnasyon inancında önceki yaşamda o alanla uğraşıldığına dair kanıtları içerir. Daha önce eğitim alınmayan ve doğuştan itibaren ilginç şekilde yapılmaya başlanan yetenek gerektirici işler belirtiler arasında görülür.
 • Doğum Lekeleri: Bu konu reenkarnasyona inanan topluluklarca, ölen bir kişinin hemen ardından doğan kardeşinde veya akrabasında aynı alanda aynı şekilde bir doğum lekesi varsa gündeme getirilir. Lekenin aynı şekilde aktarımının reenkarnasyon kanıtı olduğuna inanılır.

Reenkarnasyon Örnekleri Neler?

Reenkarnasyon Nedir?

Reenkarnasyon örneği olarak verilen vakalardan biri Pullock ikizleridir. Bu ikizleri, kardeşlerinin bir trafik kazasında ölmesi ardından dünyaya gelmişlerdir. İkizlerin vücutlarında ise ölen ablarında bulunan doğum lekesinin birebir aynısı, aynı noktada bulunur. İkizler 2 yaşına geldiklerinden itibaren ölen ablarının oyuncak ve eşyalarına yüksek ilgi duymaya başlarlar. Standart dışı olan durum ise bebeklerin tümüne kendilerine söylenmeden ablarının koyduğu takma adları vermeleridir.

Bu ikizlerin ablaları ile benzerlikleri ve durumun geniş kitlelerin dikkatini çekmesi ardından ünlü psikolog Ian Stevenson aile ile iletişime geçer. Araştırmaları çerçevesinde reenkarnasyon ile ilgili bir kitap oluşturan psikolog Pullok ikizlerinin sıra dışı durumunu kaleme alır.

Reenkarnasyon Gerçek Mi?

Reenkarnasyonun gerçekliği hakkında bilimsel verilere dayanan kesin bir kanıt bulunmaz. Belirli toplumlar ve dinler kapsamında reenkarnasyona inanılmış ve bu kavram hakkında sayısız ilginç olaya dair ünlü bilim adamları tarafından eserler kaleme alınıp, araştırmalar yapılmıştır.

Nors Mitolojisinde Reenkarnasyon

Nors mitolojisi reenkarnasyon’u hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Viking mitolojisi adı verilen İskandinavya Nors mitolojisinde reenkarnasyon önemli bir yara sahiptir.
 • Viking tarihinde manzum olarak kaleme alınan Edda destanında reenkarnasyon işlenmiştir.
 • Eski dönemde Edda destanını yazan Viking, Helgi Hjörvarösson ve üstadı Valkür’ün aşk hikayesini ele alır.
 • Destan içerisinde Helgi, 1 ve 2 rakamları ile numaralandırılır. Bu durumun sebebi ise her iki aşığında iki kere hayata gelmeleri ve her iki hayta birbirleri ile buluşmalarıdır.
 • Vikinglere göre ruh göçü oldukça olağan bir inanıştır.

Şamanizm’de Reenkarnasyon

Şamanizm’de ruh göçü hakkında detaylar şöyledir:

 • Şamanizm’de ölüm ardından bedenini terk edenin, öte alemde ruhlar ile birlikte yeniden doğduğuna inanılır.
 • Benzer inanış yeri Vikinglerin Valhalla inancıdır.
 • Şamanist topluluklardan Yakut Türkleri, Çukçiler, insanların 3 can ile dünyaya geldiklerine inanırlar.
 • Ölüm olaylarında Türk şaman mezara gömüldüğünde bir kısmı mezarda kalır, diğer bir kısmı yer altı ruhlar diyarına geçiş yaparken, üçüncü parçası ise göğe yükselir. Göğe yükselen parça, öte alemin eşiğini bekleyen eşik bekçisi yardımı ile geçiş yapar. Gölgeler diyarına inen parça ise yeryüzünde sürdüğü yaşama benzer bir ikinci yaşam sürmeye devam eder.
 • Belirli bir dönem sonra edinilen tecrübe ile Türk şaman gerçek dünyaya yeniden dönüş yapar. Bu inanç çerçevesinde spiritüalizm temelli en güçlü inanca sahip olan Hindular ve Budistlerden çok önce Türk halkalarında deneyimlenmiştir.
 • Uygur Şaman Türkleri geçmiş tarihte inandıkları tekrar doğma ve yücelme inancını ‘’Sansar’’ adı vermektedir.

İslamiyet’e geçiş öncesi Türk toplulukları Gök Tengri ‘ye inanarak, ilk defa tek bir tanrıya ibadet etme yapısına sahip insan topluluğunu oluştururken, kökeni yine kendilerine ait olan şamanizm’e bağlı reenkarnasyon kavramını ifade eden ‘’sansar’’ kelimesini kullanmışlardır.

İdrar yapmadan yaşamak mümkün mü? Ayrıntıları yazımızdadır.

Taoizm’de Reenkarnasyon

Taoizm’de ruh göçü hakkında detaylar şöyledir:

 • Taoizm kapsamında Han Sülalesi döneminde ilk kez reenkarnasyondan bahsedilmiştir.
 • Bu dönemde belgeler ile reenkarnasyon ele alınmış ve anlatılmıştır. Belgelerde ‘’Lao Zi’’ isimli hükümdarın, aynı özellikler ile üç hükümdar ve beş imparatör dönemlerinde farklı bedenlerde yaşadığı ifade edilir.
 • Taoizm’in kutsal kitabı Chuang Tzu’da doğumun başlangıç olmadığı, ölümün ise bir son olmadığı, varoluşun sınırsız ve süreklilikten ibaret bir kavram olduğu anlatılır. Zamanın başlangıç noktası olmayan bir süreklilik olduğu, doğum ve ölümün sadece biri içe diğeri ise dış dünyaya bakan sonuçlar olduğu, böylece biçimi görmeksizin ve onun altında ezilmeksizin geçiş yapılabildiği belirtilir.

Grek Kültüründe Reenkarnasyon

Grek’lerin kültüründe reenkarnasyon hakkında detaylar şöyledir:

 • Batı tarihi Kelt rahiplerinin inanışları Grek kültürüne dayanır. Grekler reenkarnasyona ‘’ Metempssychosis’’ adını vermişlerdir. Herodot ise reenkarnasyon inancının Grek topluluğunu Mısırdan geçtiğini belirtmiştir.
 • Greklerde reenkarnasyona inanç Ofre ve Pisagor ile birlikte başlamıştır. Sokrat ve Platon ruh geçişine inanan en önemli insanlardır.
 • Bu dönede Pisagor ve Platon reenkarnasyon doktrinini çevrelerine eğitim ile açıklamaya çalışmışlardır.
 • Pisagor birçok eski kaynakta ise kendisinin önceki yaşamlarından bahsetmiştir.
 • Eski Grek kültüründe kişinin yaşadığı deneyimler ile birden fazla kez doğduğuna ilişkin inanç hakimdir.

Yahudilerde Reenkarnasyon

Yahudilikte reenkarnasyon hakkında detaylar şöyledir:

 • Reenkarnasyon diğer bir ifade ile ruh göçü inancı kıyamet inanışı bulunana geleneksel Yahudilikte yer alır.
 • Geleneksel Yahudiler, Ademin, önce Nuh, ardından İbrahim ve Musa olarak hayata geldiğine inanırlar.
 • Esseniler isimli Yahudi topluluğu reenkarnasyonu ilk benimseyen Yahudi kesimidir.
 • Diğer yandan Yahudilerin mistik ve ezoterik tradisyonu olarak bilinen ‘’Kabala’’ içinde ruh göçü kavramına değinilir.
 • Ruh göçüne, ‘’ Sha’ar Ha’Gilgulim’’ adı verilir. İbranice bu sözcük ruhların devreleri anlamında kullanılmaktadır. Ruhlar üstün bir tekamüle ulaşmak için birçok kez aynı yaşamlardan geçmelidir.

Hristiyanlıkta Reenkarnasyon

Reenkarnasyon Nedir?

Hristiyanlar’da reenkarnasyon hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Yüzyılda doğan Hristiyanlık akımları reenkarnasyona inanır.
 • Çeviriler çerçevesinde ise ruh göçü ile belirli alanların değiştirildiği, en eski kilise babalarından biri olan Augustinus tarafından belirtilmiş ve kaleme alınmıştır.
 • Agustinus ifadesinde, ‘’ Söyle Tanrım, bana çocukluğumdan önce yaşamış olduğum, bir önceki ölümünde ayrılmış olduğum bir neslin devamı mıyım? Bu yaşamdan önce neredeydim? ‘’ sözlerini kullanır.
 • Fakat eski ve ilk kilise babalarının ve teozofların bu yaklaşımları ve incile ilişkin çevirdikleri metinler, Katoliklerce red edilmiştir.
 • Ruh göçünü kabul eden ve 3. yüzyılda ölen kilise babası Origen, 553’de 2. İstanbul Konsilinde ‘’anatema’’ olarak ele alınmıştır.

Gnostisizm Tarihinde Reenkarnasyon

Gnostizim geçmişinde reenkarnasyon hakkında detaylar şöyledir:

 • Gnostizim reenkarnasyona tam anlamı ile inanılan bir akımdır.
 • Gnostikler Ürdün, Anadolu ve Mısır topraklarında yaşamışlardır.
 • Bu inancın hareket ettikleri temellerde, hakikate ulaşmakta dinlerin tek başına yetersiz olduğu,
 • Hakikate yakın bilgilerin ancak ruhsal ve psişik gelişim ve deneyimler ile sağlanabileceği,
 • Ruhun ölümsüz olduğu,
 • Dünyanın ruh yaşamı için bir tür hapishane olduğu,
 • Gerçek olan yaşamın fiziksel değil ruh yaşamı olduğu,
 • Düalite ilkesinin gelişin noktasının Dünya olduğu,
 • Ruhsal gelişim için en önemli kaynağın ise ruhsal alemle iletişime geçebilecek ve oradan temel bilgileri öğrenebilecek seçkin insanlar oldukları belirtilir.
 • Gnostisizm tam anlamı ile reenkarnasyon’u kabul ederken, bu dünyanın geçiş için bir fırsat olduğunu işler.
 • Sigmun Magnus, Valentin, Saturnin, Marcion gibi isimler Gnostiktir.

Katharların Reenkarnosyon İnancı

Katharlar’da reenkarnasyona inanış hakkında detaylar şöyledir:

 • Kathar tarikatı, Orta Çağ Fransa’sının Albi alanında 13. Yüzyılda ortaya çıkmıştır. 13. Yüzyılda, kilisenin inancına karşı çıkıp, reenkarnasyonu benimsemişlerdir.
 • Albigeois olarak adlandırdıkları reenkarnasyon düşüncelerini özetlerken, ruhun kurtuluşu için bir çok kez beden değiştirmek gerektiğini,
 • Bu yolda maddi bağlardan da kopmanın tercih edilmesi gerektiğini,
 • Nefis terbiyesinin bu süreci hızlandırdığını,
 • Dünyanın ikilemler alanı olduğunu,
 • Dünya’da şeytanın hüküm sürdüğünü,
 • Ölüm sonrasında yer alan cehennemim Dünya olduğunu çünkü kötülük kaynakları olan hırs, para ve beden isteklerinin burada yer aldığını, kaynakları aracılığı ile ifade ederler.

İslam’da Reenkarnasyon

İslamiyet’te reenkarnasyon hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • İslam’da genel olarak ruh göçü kavramı bulunmaz.
 • İslam bilginleri bu öğretiyi, tarih sürecinde benimsememişlerdir.
 • İslam’da yeniden dirilen güne kadar berzah’ta yer alınılacağına ve tekrar bir bedene gelmenin söz konusu olmadığına inanılır.

Merak edilen sinekler Corona Virüs bulaştırabilir mi? Detaylarını içeriğimizden inceleyebilirsiniz.

Hinduzim’de Reenkarnasyon

Hindularda Reenkarnasyon hakkında detaylar şöyledir:

 • Hintlerin geleneksel dinlerinden ‘’Jainizm’’ içinde reenkarnasyon inancı bulunur.
 • Bu kapsamda ruhların dünyada bedenlenip, belirli aşamalardan geçmesi ve yüksek tekamüle ulaşması gerektiğine inanırlar.
 • Hindulara göre, insan dünyaya bir önceki yaşamlarında neler yaptığının hesabını vermek için değil kendini geliştirmek için yollanır.
 • Dünyadaki beden ise ruhun nedensellik kuramına ayak uydurması için Tanrı tarafından tasarlanmış bir araçtır.
 • Diğer yandan insanların hayvan bedeninde olmamaları bu deneyimleri o beden formunda karşılayamayacakları içindir.
 • Bu temel kavramlar çerçevesinden Hinduzim Jainistleri reenkarnasyona inanırlar.

Reenkarnasyon’un Temel İlkeleri Nelerdir?

Reenkarnasyon’un temel kuralları şöyledir:

 • İnsan üç bölüm olan ruh, fiziksel beden ve yarı maddi yapıdan oluşur.
 • Can denilen kavram ölüm ile ruhun bedeni terk ettiği an öte alemde belirir.
 • Öte alemde Dünyada yatığı kötülük ve iyilik kavramlarını gözlemler.
 • Bir süre sonra tekrara Dünyada bedene gelir.
 • Sınavları geçirdiği doğuşların tümüne tekamül adı verilir.
 • Hiçbir zaman hayvan bedeninde doğmaz.
 • Bu işlem tekamülde bir gerilemeye sebep olur.
 • Aynı anda sadece Dünya’da değil evrenin başka noktalarında da bedenlenme yaşanır.

Reenkarnasyon Ve Teozofi İlişkisi

Reenkarnasyon ve teozofi bağlantısı şöyledir:

 • Helena Petrovna tarafından ortaya çıkarılan Teozofi, reenkarnasyon ile ilişkilidir.
 • Teozofi, ezoterik bilgilerden yararlanana felsefi bir sistemdir.
 • İnsanlığın evrensel birliği için renk, inanç ve cinsiyet ayrımı yapılamamsı gerektiği,
 • Felsefe ve bilim sınırlarının ötesinde çalışma için ek tekniklerden yararlanılması gerektiği,
 • Doğa keşfi, insanın bilinmeyen yönlerini araştırmanın oldukça önemli olduğu bu akımda belirtilir.
 • Akım ve liderleri temel konular kapsamında reenkarnasyon kavramından aldıkları bilgiler ile çalışırlar.

Kuzey Kore elindeki nükleer füzeleri ateşleyebilir mi? Yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Kategori: