Çağdaş sanat akımları; gelenekselleşmiş kural ve kalıplara karşı bir başkaldırı olarak yorumlanabilmektedir. 20. Yüzyıl yaşamına karşı bir tepki niteliği taşımaktadırlar.

Empresyonizm

Çağdaş Sanat Akımları – 2021 Güncel – Çağdaş Sanatçılara ve Eserlere 10 Örnek

İzlenimcilik olarak da bilinmektedir. İzlenimlerin sanata aktarılmasıdır. 19. yüzyılın ikinci yarısı ile beraber Fransa’da ortaya çıkan bir akımdır. Empresyonizmin ortaya çıkması ile beraber, bu durum resim sanatında bir devrim olarak kabul edilmiştir. Empresyonistler, nesnelerin durağan ve kavramsal anlamlarını yansıtmayı hedeflememektedirler. Aksine anlık değişen görünümlerini yorumlayarak aktarma çabasını eserlerine yansıtmaktadırlar. Empresyonizm akımı ile bir gerçeğin doğrudan, olduğu gibi anlatılması amaçlanmamaktadır. Sanatçı gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duyguları yansıtmayı amaçlamaktadır. Işığın, anlık ışık titreşimlerinin önemli olduğu bir akımdır.

1872 yılında Claude Monet’in İzlenim: Gündoğumu ismini verdiği resmi ile beraber empresyonizm ortaya çıkmıştır. Louis Leroy isimli gazetecinin, 1874 yılında Claude Monet’in eserini görüp bu eser geleneksel yaklaşımdan uzak olduğu için İzlenimcilerin Sergisi başlığıyla eseri eleştiren bir yazı yazması sonrasında izlenimcilik ismi ortaya çıkmıştır. Claude Monet ve arkadaşları izlenimciler eleştirisini sahiplenmiştir. Claude Monet’in yanı sıra; Pierre Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Frederic Bazille gibi temsilcileri vardır.

En iyi tarih kitapları bilgilerine de bakabilirsiniz.

Ekspresyonizm

Çağdaş Sanat Akımları – 2021 Güncel – Çağdaş Sanatçılara ve Eserlere 10 Örnek

Dışavurumculuk olarak isimlendirilen akım; Latin kökenli expressio kelimesinden türemiştir. Nesneler dünyasından uzaklaşılıp sanatçıların kendi içsel yolculuklarını dışa vurması ile beraber ortaya çıkan bir akımdır. Eserlerde; savaşların ve endüstrileşmenin oluşturduğu sorunlara karşı protest bir duruş sergilenmesi amaçlanmaktadır. Hüzün, şaşkınlık, bitkinlik, korku, acı, sevinç, coşku, mutluluk gibi insana ait ve günlük hayatın parçası olan duyguların ortaya konduğu bir akımdır.

Empresyonizme tepki olarak 20. yüzyılın başlarında ekspresyonizmin ortaya çıktığı yer Avrupa’nın kuzeyidir. Ancak Fransa ve Almanya’ya dışavurumcu birçok sanatçı ortaya çıkmıştır. Edvard Munch, August Macke, Franz Marc, Ernst Ludwig Kirchner, James Ensor, Henri de Toulouse-Lautrec, Oskar Kokoschka ve Wassily Kandinsky gibi temsilcileri bulunmaktadır.

Fovizm

Çağdaş Sanat Akımları – 2021 Güncel – Çağdaş Sanatçılara ve Eserlere 10 Örnek

Türkçe’ye yırtıcılık olarak çevrilen fovizm; Fransızca kökenli olan fauve kelimesinden türemiştir. Bu kelime ise; yaban ve yabansı anlamına gelmektedir. Ortaya çıkışına bakıldığında ise; Henri Matisse, Andre Derain ve Maurice de Vlaminck’in fovizm akımını yansıtan eserleri 1905 tarihinde Sonbahar Sergisi’nde sergilenmiştir. Louis Vauxcelles ise bu eserlerin fazla vahşi olduğunu söylenerek beğenmediğini fov kelimesi ile ifade etmektedir. Zaman içerisinde akım fovizm olarak anılmaya başlamaktadır.

Halkın yüzüne fırlatılan renk toprakları olarak görülen fovizmde, sadece temiz ve düz renkler ile aktarım yapılmaktadır. Fovizm akımından etkilenmiş olan sade resimler, resim sanatındaki birçok değeri yok saymaktadır. Önemli temsilcileri ise; Henri Matisse, Andre Derain, Maurice de Vlaminck, Raoul Dufy, Albert Marquet, Kees van Dongen, Othon Friesz, Georges Henri Rouault olmaktadır.

Kübizm

Çağdaş Sanat Akımları – 2021 Güncel – Çağdaş Sanatçılara ve Eserlere 10 Örnek

20. yüzyıl ile beraber ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Her şeyin geometrik olarak ifade edilebileceği düşüncesi ile beraber kübizm ortaya çıkmıştır. Doğanın geometrik şekillerden meydana geldiği düşüncesinden yola çıkılarak her şey geometrik formlar halinde resmedilmiştir. Bu sebeple kübist sanatçılar aslında birebir temsilden oldukça uzaktırlar.

Fransa’da ortaya çıkmış olan kübizmin başlangıcı 1906 ile 1909 yılları arasındadır. İleri analitik kübizm örnekleri, 1909 ile 1912 yılları arasında verilmiştir. 1912 ile 1914 yılları arasında ise sentetik kübizm hakimdir. Pablo Picasso, Paul Cezanne, Georges Braque, Juan Gris, Fernand Leger, Albert Gleizes, Jean Metzinger, Roger de la Fresnaye temsilcilerindendir.

En iyi kitap sitesi hakkında detaylar yazımızdadır.

Fütürizm

Çağdaş Sanat Akımları – 2021 Güncel – Çağdaş Sanatçılara ve Eserlere 10 Örnek

Gelecekçilik akımı, İtalya’da ortaya çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı öncesinde ortaya çıkan bu akım; İkinci Dünya Savaşı sonrasında kadar resimden heykele, heykelden müziğe, müzikten edebiyata birçok alanda etkisini göstermiştir. Avangart bir akımdır. Var olan hareketin anını tespit etmek yerine, o hareketin kendisini duyurmayı amaçlayan bir akımdır. Hareket halinde olan her şey değişmektedir ve bu değişimle beraber hızlı hareket eden bir cisim parçalanmış moleküller halinde görülmektedir. Fütüristler, fırtınalı deniz ve son hızla giden otomobil gibi hareketin ön planda olduğu konuları işlemişlerdir.

1909’da başlayan akım, ilk evresini Boccioni ölene kadar sürdürmektedir. İkinci evresi ise, Marinetti’nin Birinci Dünya Savaşı sonrasında akımı tekrar canlandırması ile başlamıştır. Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carra, Luigi Russolo, Gino Severini, Ivo Pannaggi, Benedetta Cappa Marinetti gibi temsilcileri vardır.

Dadaizm

Çağdaş Sanat Akımları – 2021 Güncel – Çağdaş Sanatçılara ve Eserlere 10 Örnek

Savaşların sebep oldukları katliamlara karşı duyulan kin, nefret ve tiksinti; dadaizmin doğmasını sağlamıştır. Dada hareketi ilk olarak 1920’de Tristan Tzara tarafından başlatılmıştır. Sanatın daha yaratıcı formlarının tetiklenebilmesi için deneysel ifade formlarını arayan bir akımdır. Yozlaşma, savaş, toplum, gelenek, din gibi yerleşik değerlerin protesto edildiği bir sanat akımıdır. Marcel Duchamp, Francis Picabia, Kurt Schwitters, Max Ernst, Raoul Hausmann; ünlü temsilcileridir.

Sürrealizm

Çağdaş Sanat Akımları – 2021 Güncel – Çağdaş Sanatçılara ve Eserlere 10 Örnek

Gerçeküstücülüğün akım haline gelmesi 1924 yılına dayanmaktadır. Andre Breton, Birinci Sürrealist Manifesto’yu yazarak bu akımı başlatmıştır. Breton’a göre gerçeküstücülük, katıksız ruhsal otomatizmdir. Dadaizm kadar yıkıcı temelleri olsa da özünde Dadaizm kadar provokasyonun olduğu bir akım değildir. Evrensellik düşüncesi ile bilinçaltının dizginlenmeden eserlere yansıtılması sonucu sürrealist örnekler verilmeye başlanmıştır. Özellikle psikanaliz ve Freud’un düşünceleri de sürrealistlerin etkilendikleri düşünceler arasındadır. Giorgio de Chirico, Max Ernst, Jean Arp, Francis Picabia, Salvador Dali; çağdaş sanat akımlarından olan sürrealizmin temsilcilerinden birkaçıdır.

Soyut Resim

Çağdaş Sanat Akımları – 2021 Güncel – Çağdaş Sanatçılara ve Eserlere 10 Örnek

Resimle ilgili soyut olan her şeyi bünyesinde barındıran bir akımdır. Nesne ve canlıların görünüşleri üzerinden resmi reddetmektedirler. Renk, çizgi, şekil, leke gibi biçimler ile durumların tuvale aktarılmasını ifade etmektedir. Resimlerde kullanılan imgeler, asıl nesneyi çağrıştıracak şekilde kullanılmaktadır. Soyut ifadecilik, abstre ve nonfigüratif olarak bilinen bir akımdır. Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, Max Ackermann, Jean Arp, Franz Kupka, Karel Appel; önemli temsilcilerindendir.

Soyut Dışavurumculuk

Çağdaş Sanat Akımları – 2021 Güncel – Çağdaş Sanatçılara ve Eserlere 10 Örnek

Akımın esas konusu yaratma işlemidir. Ortaya çıkan esere bakarak sanatçının yaratma psikolojisi anlaşılabilmektedir. Sanatçılar resimlerinde gerçek nesneler kullanmamaktadırlar. İfade etmek istediklerini renk be şekiller aracılığı ile yansıtmaktadırlar. Aksiyon resmi, eylem resmi ya da hareket resmi ve renk alanı resmi ya da geç resimsel soyutlama olmak üzere iki grubu bulunmaktadır. Jackson Pollock, Franz Kline, Barnett Newman gibi temsilcileri vardır.

En iyi kadın parfümü bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Konstrüktivizm

Çağdaş Sanat Akımları – 2021 Güncel – Çağdaş Sanatçılara ve Eserlere 10 Örnek

1920 yılında ortaya çıkmış olan bu akımın çıkış yeri Rusya’dır. Resim, heykel ve mimarlık alanlarında örneklerine rastlanmaktadır. Vladimir Tatlin, El Lissitzky, Kazimir Maleviç, Alexander Rodchenko gibi temsilcileri bulunmaktadır.

Çağdaş Sanat Akımları İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Modern Sanat Akımlarının Ortaya Çıkış Sebepleri Nelerdir?

Gerçeği arama isteği, deney ve gözlem metotlarında yaşanan gelişimler, akılcı düşünce akımının ortaya çıkması, sosyoloji ve psikolojinin ortaya çıkması, modern resmin doğuşu gibi nedenler ile modern sanat akımları ortaya çıkmıştır.

21. Yüzyıl Sanat Akımları Nelerdir?

21. yüzyıl sanatçıları; kültürlerin farklı alanlarından ilham almaktadırlar. Çevrimiçi ağlar ile hazırlanan küresel görsel kültür örnekleri vermektedirler. 21. yüzyılda sanatçılar, yeni dışavurumculuk ve yeni kavramsalcılık akımlarının izinden gitmektedirler.

Çağdaş Sanat Eserleri Örnekleri Nelerdir?

Van Gogh, Paul Cezanne ve Paul Gauguin çağdaş sanat eserlerinin ilk temsilcilerindendir. Van Gogh’un Alloment with Sunflower’ı, Paul Cezanne’in The Bay of L’Estaque From The East’i, Paul Gauguin’in I Raro te Oviri’si çağdaş sanat akımlarının ilk eserlerindendir.