Etnolojinin tanımı insan ırklarını ve özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Farklı ırkları yeryüzündeki yayılışlarını ve aradaki ilişkileri inceler. Etnoloji, Yunanca kökenli bir sözcüktür. Etnos(halk) ve logia(bilim) sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. Türk Dil Kurumu’na göre etnolojinin sözlük anlamı ırk bilimidir. Türkçede budunbilim ve halkıyat şeklinde kullanımları bulunur. Halkıyat sözcüğünün etnoloji terimini açıklamak için kullanılması yeterli görülmemektedir. Daha çok etnolojinin bir bölümü olarak ortaya çıkar.

Kardiyovasküler nedir? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Etnoloji Nedir konusuna kısaca değindik. Şimdi detaylara geçelim.

Etnolojinin Amacı Nedir?

Etnoloji Nedir? Etnoloji Bölümü Özellikleri

Etnolojinin hedefi insanlığın ve insanlığı oluşturan toplumların kültürel tarihini aydınlatmaktır. Kültürel ve dilsel öğelerini inceleyerek genel kanunlar çıkarmayı amaçlar. Etnik grupları maddi ve manevi olarak inceleyerek halklar arasında karşılaştırmalı incelemeler yapar. Derinlemesine yapılan incelemelere göre müzik etnolojisi, din etnolojisi vb. gruplara ayrılabilir.

Sosyal Bilimlerde Etnoloji

Sosyal bilimler için etnoloji tanımı insanların topluluklara ayrılmasını ve bu toplulukların arasındaki farklılık ve benzerliklerin karşılaştırılması anlamını taşır. Irkların nasıl dünyada nasıl türediği ve faaliyetleri etnolojinin temel konularını oluşturur.

Tarih Biliminde Etnoloji

Tarihsel olarak etnoloji halkların kültürel niteliklerini ve kökenlerini inceler. Göç hareketlerini ve nasıl yayıldıklarını araştırır.

Etnolojinin Tarihi Nedir?

Etnolojinin geçmişi antik çağlara uzanır. Etnolojiyle ilgili ilk çalışmaları Heredot yapmıştır. Farklı halkların yaşayış biçimlerini ve gelenekleri Yunan halkıyla karşılaştırarak çıkarımlarda bulunmuştur. Özellikle 19. yüzyılda etnolojiyle ilgili yapılan çalışmalar ilerletilmek istenmiştir. Eski dönemlerde yapılan incelemeler bölgeyi gezen kişilerin yazmış oldukları kaynaklardan edinilir.

Günümüzde kişisel olarak ve topluluğun içine girip deneyimleyerek gözlemler yapılmaktadır. Etnologlar kendilerine yabancı olan kültürün içinde yaşayarak etnolojik araştırmalar gerçekleştirir. Türkiye’de etnoloji çalışmalarının artması Cumhuriyet Dönemi’ne denk gelmektedir. 1930 yılında kurulan Etnografya Müzesi bunun bir örneğidir.

GPU ölçekleme nedir? Bilgileri yazımızdadır.

Etnolojinin Konuları Nelerdir?

Etnolojinin çalışma alanları farklı gruplar altında incelenebilir. İnceleme konuları arasında insan kökeni, yeryüzüne nasıl yayıldıkları gibi araştırmalar bulunur.

 • Maddi Kültür ve Teknoloji: Giyim tarzı, araç gereçler, ev tipleri vb. alanlar bu kategoride değerlendirilir.
 • Ekonomi: Ekonomi ve çevre ilişkisi, topluluk içerisindeki iş bölümü, ticaret, üretim araçları gibi konuları içerir.
 • Toplumsal Örgütlenme: Aile yaşamları, toplum ilişkileri, gelenekler ve karşılıklı görevleri kapsar.
 • Din, Büyü, Mitoloji: Kutsal olarak nitelendirilen kişiler, dinsel öğelerin tanımlanması, ayinler, törenler, doğaüstü güçler incelenir.
 • Sanat, Oyun, Müzik: Uzmanlaşılan alanlar, edebiyat, ritüeller gibi alanları kapsar.

Etnoloji Bölümü Nedir?

Etnoloji Nedir? Etnoloji Bölümü Özellikleri

Etnoloji bölümü tanımı etnoloji bilimiyle alakalı temel derslerin alınmasıyla mezun olunan 4 senelik eğitim programıdır. Eski ve yeni kültürel öğelerin nasıl oluştuğunu, yeryüzünde nasıl yayıldığını, birbirleri arasındaki bağlantıları inceleyen etnologlar yetiştiren bölümdür. Araştırmayı, okumayı ve insanlarla ilişki kurmayı seven kişilerin etnoloji bölümü olması önerilir. Etnologun görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Kültürel açıdan değişimin ve gelişim süreçlerinin araştırılması,
 • Toplumların inanç sistemlerinin ve değerlerinin belirlenmesi,
 • Eğitim ve hukuk alanında araştırmalar yapılması,
 • Kültürlerin işleme sisteminin ve toplum içerisinde nasıl var olduğunun gözlenmesi,
 • Yapılan gözlemlerin işitsel veya görsel olarak kayıt altına alınması,
 • Elde edilen bilgilerin sistematik şekilde sınıflandırılması ve birbiriyle bağlantı kurulması.

Araştırma süreçlerinde farklı kültürleri yerinde deneyimlemek gerekebilir. Etnoloji bölümü okumak isteyenlerin sahip olmaları gereken özellikler şu şekildedir:

 • İnsanlarla yüksek iletişim becerisine sahip olmak,
 • Davranış ve yaşamları gözlemleme konusunda sabırlı olabilmek,
 • Olaylar hakkında merak duygusuna sahip olmak ve araştırmayı sevmek,
 • Elde edilen veriler ve yaşanan olaylarla ilgili anlamlı bağlantılar kurabilmek,
 • Gözlem ve verilerden sonuç çıkarma becerisine sahip olmak,
 • Sözel ifade yeteneğinin güçlü olması,
 • Kaynak tarama ve araştırma yapmaktan zevk almak,
 • Kuvvetli hafıza ve dikkat sahibi olmak,
 • Bölümün gerektirdiği genel akademik becerilerin bulunması,
 • Seyahat etmek ve farklı kültürlerin içinde yaşayabilmek.

Etnoloji ve Antropoloji Arasındaki Fark Nedir?

Etnoloji ve antropolojinin farkı etnolojinin belirli topluluklar özelinde karşılaştırmalar yapmasıdır. Etnoloji antropolojinin alt bilim dallarındandır. Antropoloji bütün insanlığı incelerken etnoloji daha küçük gruplara odaklanarak araştırmalar yapar.

Piston nedir, ne işe yarar? Ayrıntılarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Etnoloji ve Etnografya Arasındaki Fark Nedir?

Etnoloji ve etnografyanın farkı temelde insanla ilgili odaklanılan konunun farklılaşmasından kaynaklanır.

 • Etnografya insan kabileleri ve evrim hakkında çalışmalar yaparken, etnolojide farklı etnografiler birbirleriyle karşılaştırılır.
 • Etnografya konusunda uzmanlaşmış kişiye etnograf, etnoloji uzmanına ise etnolog denir.
 • Etnografya insan topluluklarını araştırırken derinlemesine incelemezken, etnoloji karşılaştırmalı ve derinlemesine araştırma yapar.
 • Etnografyada bir toplumda düğün, adetler vb. işleyişlerini incelerken, etnolojide halkın demografik özellikleri araştırılır.
 • Etnografyada kanıtlara dayalı araştırmalar yapılması gerekirken, etnoloji biliminde varsayımlar devreye girebilir.

Etnoloji ve etnografyanın ortak yönü insan incelemelerinden yola çıkıyor olmasıdır. Her iki bilim dalı da antropolojinin bir parçasıdır ve doğa bilimleri olarak değerlendirilir. Etnografyadan elde edilen bilgiler etnoloji için kaynak oluşturur.

Etnoloji Nedir Konusuyla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Etnolog Ne Anlama Gelir?

Etnoloji bilimiyle ilgilenen, insan ırkları hakkında araştırma yapan, ırk özelliklerini inceleyerek sınıflayan bilim insanı etnolog olarak adlandırılır. Etnolog, etnoloji uzmanı anlamına da gelir.

Etnografya Nedir?

Farklı kavimlerin özelliklerini ve kültürel öğelerini inceleyen bilim dalıdır. Kavmiyat veya budun betimi şeklinde anlamlara sahiptir.

Coğrafyada Etnoloji Nedir?

Coğrafi terim olarak etnoloji, geçmişteki ve günümüzdeki toplumların kültürel yapılarını inceleyerek sistematik olarak açıklamaya çalışan bilim dalıdır. Maddi ve manevi kültüre dair veriler toplayarak karşılaştırmalar yapar.

Antropoloji Nedir?

İnsanlık tarihinde biyolojik, kültürel ve toplumsal çeşitliliğin nasıl oluştuğunu inceleyen bilim dalıdır. İnsan iskelet veya kafatasına yönelik fiziksel özelliklerini araştırarak toplumların tarihini araştırır.

 

Etnoloji Nedir konusuyla ilgili yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz.
Kategori: