Terminoloji Türkçe’ye terim bilim olarak çevrilebilir. Genel anlamda terimler ve bu terimlerin kullanımıyla ilgili bilim dalıdır. Terminoloji Terminus öğretisidir. Terminus Latince’de sözcüğün anlamı olarak kullanılmaktadır. Çoğul hali Termini’dir. Kendi alanında netleştirilmiş bir kavramının artık konuşma boyutunda uzmanca kullanılmasıyla terimler ortaya çıkar. Günlük konuşma dilinde terimler konuşmanın zorlanmasına neden olur. Çünkü terimlerin kullanılması söz konusu alanda bilgi ve uzmanlık gerektirebilir.

Kelime etimolojisi incelendiğinde kesinleşmiş sınır ve nokta anlamlarına gelmektedir. İlk ortaya çıkması 17. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Bilim dalının çalışma alanı yazının bulunduğu dönemlere kadar uzanmaktadır. Yazının bulunduğu dönemden beri terminoloji kelimesi kullanılmış, dünyanın farklı milletleri tarafından kelime kullanılmaya devam edilmiştir. Terminoloji Ne Demek konusuna kısaca değindik. Şimdi detaylara geçelim.

Terminoloji Nerelerde Kullanılır?

Terminoloji Ne Demek, Nerelerde Kullanılır?

Terminoloji kelimesinin kullanılması oldukça yaygındır. Artık bazı terminolojiler klasik olmayı başarmıştır. Bazı terminolojilerin kullanılması bir takım kurallara bağlı gerçekleşmektedir. Kavramların kullanılması sayesinde hem sosyal hem de pozitif bilimlere katkı sağlar. Bilimsel çalışmalar kavramlar terminoloji sayesinde yaygın şekilde yapılmaktadır. Kavramlar bütün bilim dünyasında geçerlidir. Uluslar arası niteliktedir. Bilim için kavramlar ortak dil olur. Dünyanın farklı noktalarında yürütülen çalışmaların tümü kavramların katkısıyla gerçekleşmektedir. Dil kavramı, dünyanın varlığından beri vardır. İnsanlar dil aracılığıyla birbirleriyle anlaşmaktadır. Dil, kültürlere göre farklılık göstermektedir.

Metaplazi nedir, kansere dönüşür mü? Detaylarına yazımızdan bakabilirsiniz.

Terminoloji Çalışması Nedir?

Terminoloji çalışması temelde düzenli bir şekilde bu çalışmaların belgelenmesi ve terimlerin sistematik sıraya alınmasına dayanmaktadır. Kavram haritalarından faydalanılarak bu işlem gerçekleştirilebilir. Terminoloji çalışmasına metin çevrilmeden önce başlamak gerekir. Terimler bir metnin anlaşılmasında önemli rol oynarlar. Terimleri önceden hazırlamak dil bilimciye yardımcı olur. Bu şekilde bir metnin anlaşılması daha kolay olur. Terminoloji çalışması yapmak için bir iki adım vardır. İlk adım nasıl bir terminoloji çalışması yapılmasına karar vermektedir. Anahtar terimler ve bu terimlerin karşılıklarının hazırlandığı liste  kullanılabilir.

Terminoloji Çalışmasında Sözlükçenin Önemi Nedir?

Terminoloji çalışmasında sözlükçe müşteriye ve dil bilimciye yardımcı olur. Müşteri kendi sözlükçesini tutabilir. Aynı sözlükçe benzer projeler için de kullanılmaya devam edebilir. Çeviri ve yerelleştirme projeleri bu şekilde tutarlı bir şekilde gerçekleşmiş olur. Çevrilmemesi gereken bazı terimler vardır. Bunlar arasında şirket isimleri, marka isimleri ve özel isimler yer alır. Terminoloji çalışmasında çeviri önemlidir.

Ancak bu şekilde sonuçtan memnun kalınabilir. Tercüme sektörü düşünüldüğünde eğitim, sanat ve lojistik olmak üzere daha pek çok sayıda teknik çeviri yapılabiliyor. Çevirinin en doğru olması için konu hakkında uzman tercümanlar ile çalışmak gerekiyor. Terminoloji yönetim sayesinde tercümanlar ve editörlerin saatler boyunca terim araştırması yapmasına gerek kalmaz. Bu sayede yapılması gereken çeviri işleri çok kısa süre içinde tamamlanır.

Terminoloji Yönetimine Neden İhtiyaç Duyulur?

Terminoloji yönetimi sayesinde terimlerin doğrudan ve gerçek anlamıyla çevrilmesi mümkün olur. Koordinatörlerin hızlı görev dağılımı yapabilmesi için de bu yönetim gereklidir. Terminoloji yönetimiyle daha önce benzer işlerde çalışan tercümanlar tespit edilerek, projenin deneyimli tercümanlara devredilmesi mümkün olur. Terminoloji yönetimi, en doğru terimlere en hızlı şekilde ulaşılması için en ideal yöntemdir. Teknik tercümelerde hata payının en aza indirilmesi adına terminoloji yönetimi sayesinde mümkündür.

Terminoloji Ne Demek içeriğinde sıra şimdi Tıbbi Terminoloji’de.

Tıbbi Terminoloji Nedir?

Tıbbi terminoloji insan vücudundaki sistem ve organlar hakkında terimlerin ayırt edilmesini sağlar. Çeşitli sanat, meslek kolları ve bilim gibi özel alanlarda belli anlamı ve kavramı olan sözcüklere terim denmektedir. Latincesi terminustur. Terimlerle uğraşan bilim dalı terminoloji olarak adlandırılmaktadır. Terimleşen sözcüğün birden fazla anlamı olamaz. Terimler tek anlamlıdır. Anlamların kişiden kişiye değişmesi söz konusu değildir. Tıbbi terminolojiyi tıpta kullanılan terim, usul ve esaslar olarak tanımlamak mümkündür. Terminolojinin oluşmasında amaç, herkes tarafından aynı şekilde kullanılan, anlaşılan ve yazılan bir dilin oluşturulmasıdır. Tıp terimleri genellikle ya Latince ya da Eski Yunanca olur.

Tıbbi Terminolojide Yer Alan Terimler Nelerdir?

Tıbbi terminolojide yer alan terimler arasında şunlar yer alır:

 • Ameliyatlar,
 • Tanılar,
 • Klinik uygulamalar,
 • Tanısal görüntüleme,
 • Laboratuar testleri,
 • Hastalıklar,
 • Vücut bölgeleri,
 • İnsan anatomisi,
 • İnsan fizyolojisi,
 • Organlar, sistemler ve işlevler bulunmaktadır.

Batı uygarlığı geliştiği zamanlarda hakim dil olarak Yunanca kullanılıyordu. Daha sonra Roma İmparatorluğu’nda hakim dil olarak Latince ön plana çıktı. Bilimsel terimler bu senelerde Latince oluşturulmuştur. Günümüzde halen bu gelenek sürdürülmektedir. Latince bazı kelimelerin 2 bin seneden daha eski olduğu bilinmektedir. Latince dendiği zaman halen akla eğitim gelmektedir. Günümüzde pek çok Avrupa dilinin temelinde Latin dili yatar. Ölü bir dil olduğu için dilin değişmesi söz konusu değildir. Bilimle ilgilenen kişilerin mutlaka latince bilgisi olması gerekir.

Nörotransmitter nedir? Detaylarına da bakabilirsiniz.

Terminolojide Kullanılan Terim Çeşitleri Nelerdir?

Terminoloji Ne Demek, Nerelerde Kullanılır?

Terim çeşitleri 6 sınıfta incelenebilir. Bunlar şu şekilde sıralanır:

 • Simge terimleri,
 • Ölçü terimleri,
 • Kısaltma terimleri,
 • Akronim terimler,
 • Eponim terimler,
 • Genel terimler.

Eponimler Türkçe’ye isim babası, soyad olarak çevrilebilir. Cerrahi aletin, testin, sendromun ya da hastalığın özel kişi adlarıyla anılması eponimlere örnek verilebilir. Genellikle soy isimlerden oluşmaktadır. Eponimler arasında Behçet Hastalığı, Parkinson Hastalığı, Cushing sendromu yer alır.

Akronim Terimler Nelerdir?

Akronimler birkaç sözcüğün ilk harflerinin ya da ilk hecelerinin birleşmesiyle meydana gelir. Kısa ad olarak Türkçe’ye çevrilmektedir. MR kelimesi ele alındığında aslında bu kelime Manyetik Rezonans Görüntüleme anlamına gelir. Vücudun görüntüsünün yaratılması adına manyetik dalgalar ve radyofrekans kullanılmaktadır. Burada X ışını kullanılmaz. Görüntüler birden fazla düzlemde olabilir. Diğer akronim örnekleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Ultraviole için UV,
 • Ultrasonografi için US,
 • Diabetes Mellitus için DM,
 • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı için KOAH,
 • Tam İdrar Tetkiki için TİT,
 • Elektro Kardio Grafi için EKG,
 • Vücut Kitle İndeksi için VKİ,
 • Bilgisayarlı Tomografi için BT,
 • Beyin Omurilik Sıvısı için BOS kullanılmaktadır. Bunların tümü Akronimlerdendir.

Homonim Terimler Nelerdir?

Homonim terimler sözleniş olarak aynı ancak anlamları farklı kelimeler olarak tanımlanırlar. İlium pelvisin üst kısmı olarak tanımlanabilir. İleum ise ince bağırsakta son kısımdır. Homomim terimlerle birlikte kısaltmalar da kullanılabilir. Hayatın pek çok alanında kısaltmalar bulunmaktadır. Kısaltmalar tıbbi alanda da kullanılmaktadır. En çok kullanılan kısaltmalar ve açılımları şu şekilde sıralanabilir:

 • Nervus için N,
 • Kas için M,
 • Kanser için CA,
 • Alyuvar sayısı için RBS,
 • Superior için Sup.,
 • Kilo kalori için Kcal,
 • Tüberküloz için TBC,
 • Kalsiyum için CA,
 • Distalis için Dist,
 • Antikor için Ab. Vb.

Kısaltmalar ölçü birimlerinde de kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Nano gram için NG,
 • Bar için b,
 • Atmosfer için ATM,
 • Dama için GT,
 • Kilogram için KG,
 • Gram için G,
 • Mililitre için ML,
 • Litre için L.

Karate Terminolojisi Nedir?

Karate terminolojisinde tıptan farklı olarak Latince değil Japonca kullanılmaktadır. En çok kullanılan karate terminolojileri arasında Dan, Sojo ve Ate yer alır. Her bir kelime karatede bir anlama gelmektedir. Ate boş el anlamına gelirken, dan siyah kuşak derecesi olarak kullanılmaktadır. Kı, ruh ve enerji anlamına gelir. Kiai ise keskin ve güçlü bir tekniğe verilen isimdir. Bu teknikte ciğerlerden hava boşalır ve bedenin özellikle üst kısmında rahatlama olur.

Kolostomi nedir? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Terminoloji Ne Demek konusu hakkında yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz.
Kategori: